Conference

Article
ผลของสารสกัดจากฟางข้าวต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้ง 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522012)
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-