ศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟางข้าวเพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ

Publish Year National Conference 2
2011 exนายพิทวัส วิชัยดิษฐ, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากฟางข้าวต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด", การประชุมทางวิชาการ ครั้ง 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, exนายพิทวัส วิชัยดิษฐ, "ผลของสารสกัดจากฟางข้าวต่อกระบวนการทางสรีรวิยาของพืชบางประการ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 6, 18 - 19 มีนาคม 2011, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย