Conference

Article
การประเมินทางประสาทสัมผัส จุลินทรีย์และคุณสมบัติทางเคมีของโยเกิร์ตนมแพะรสผลไม้ที่เสริมด้วยแป้ง
Conference
ประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่5
Class
ชาติ
Date
29 กรกฎาคม 2009
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-