Conference

Article
ผลของชนิดและความเข้มข้นของเอนไซม์โปรตีเอส และความดันในการให้ความร้อนต่อคุณสมบัติของเนื้ออกไก่นุ่มกึ่งปรุงสุก
Conference
นเรศวรวิจัย ครั้งที่7
Class
ชาติ
Date
29 - 30 กรกฎาคม 2011
Location
พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-