Conference

การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ISBN: 9786167522104)
ชาติ
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-