Conference

Article
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับและการปลดปล่อยอาทราซีนของดินร่วนในพื้นที่ปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6 วันที่ 9-10 กันยายน2553 โรงแรมตักสิลา, มหาสารคาม.
Class
ชาติ
Date
9 - 10 กันยายน 2010
Location
มหาสารคาม ประเทศไทย
DOI
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Related Link
-