Conference

Article
ธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ายูคาลิปตัสภายหลังการปลูกเชื้อเห็ดตับเต่า
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
22 กรกฎาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-