Conference

การดูดซับสีน้ำเงินของสีย้อมผ้าด้วยถ่านจากกากกาแฟและถ่านกะลามะพร้าวเชิงพาณิชย์
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4
ชาติ
9 - 10 สิงหาคม 2010
อุบลราชธานี ประเทศไทย
-
-