Conference

Article
การบำบัดสีย้อมในน้ำทิ้งจากโรงย้อมผ้าดอยตุงโดยการดูดซับด้วยเปลือกชั้นในเมล็ดกาแฟ
Conference
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
9 - 10 สิงหาคม 2010
Location
อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-