Conference

การวิจัยประสิทธิภาพการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยจากรถตัดอ้อยและประสิทธิภาพในการปลูกอ้อย โดยใช้เครื่องปลูกอ้อยชนิดใช้ท่อนพันธุ์จากรถตัดอ้อย
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553
ชาติ
6 - 7 พฤษภาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การวิจัยประสิทธิภาพการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยจากรถตัดอ้อยและประสิทธิภาพในการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูกอ้อยชนิดใช้ท่อนพันธุ์จากรถตัดอ้อย