Conference

Article
ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเติบโตทางกิ่งใบของมะละกอพันธุ์เม็กซิโกเกษตร
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
22 - 23 กรกฎาคม 2010
Location
รร. เอสดี เอเวนิล, บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-