Conference

การจำลองแบบเชิงเจนเนอเรทีฟสำหรับของโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงพูดภาษาไทยที่แสดงอารมณ์
การประชุมทางวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553
ชาติ
20 - 21 พฤษภาคม 2010
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การประมวลผลเสียงพูดภาษาไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205314 ชื่อวิชา Digital Signal Processing,7 มิ.ย. 2010 - 15 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01204371 ชื่อวิชา Transform Techniques in Signal Processing,1 พ.ย. 2010 - 25 ก.พ. 2011