Conference

Article
การศึกษาความลึกการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวแบบโรยเมล็ด
Conference
การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
30 - 31 กรกฎาคม 2010
Location
พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-