Conference

การแสดงพฤติกรรมและประสิทธิภาพการผลิตของไก่ไข่ในโรงเรือนกรงตับและปล่อยพื้นแสลทแบบปรับปรุงสภาพคอกพร้อมเสริมอุปกรณ์
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชาติ
10 - 11 กันยายน 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423555 ชื่อวิชา Vertebrate Endocrinology,7 ก.ย. 2010 - 14 ก.ย. 2010