Conference

ผลของรังสีแกมมาและ 1-Methylcyclopropene ต่อการเปลี่ยนแปลงช่อดอกกล้วยไม้หวายพันธุ์เอียสกุลและขาวสนาน
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9
ชาติ
11 - 14 พฤษภาคม 2010
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

ผลของการฉายรังสีแกมมาและการใช้ 1-MCP ต่อคุณภาพช่อดอกกล้วยไม้หวาย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การควบคุมหอยทากกล้วยไม้ด้วยการรมก๊าซ แหล่งทุน :ทุนวิจัยภายในภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ,2 พ.ย. 2009 - 18 ก.พ. 2010