Conference

การออกกำลังกายพื้นฐานของมวยไชยาที่มีต่อกำลังแบบแอโรบิกและแอนแอโรบิกในนักศึกามหาวิทยาลัยเพศหญิง
1st International Conference on Sports and Exercise Science
นานาชาติ
1 - 3 ธันวาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-