Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์(อว.สพ.) สาขาอายุรศาสตร์, สัตวแพทยสภา, ไทย, 2565

  Interest

  อายุรกรรมระบบหัวใจและหลอดเลือดทางสัตวแพทย์, เซลล์พยาธิวิทยาวินิจฉัยทางสัตวแพทย์

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกสนับสนุนงานบริการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 1 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 3 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Diagnostic and therapeutic approach to cardiac haemangiosarcoma in dogJareonsuppaperch A., Jareonsuppaperch A., Danpanang N., Danpanang N., Yippraditr W., Yippraditr W., Pattanapon N., Petchdee S.2018Veterinary Practitioner
  19(1),pp. 90-92
  0
  2Buccal mucosal graft urethroplasty in five male dogs with penile urethral stricture at the bulbus glandisJareonsuppaperch A., Assawateerakiat T., Sasaki N., Yippaditr W.2024Veterinary Surgery
  0