Person Image

  Education

  • อ.ด. (ภาษาไทย สายวรรณคดี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2560

  Expertise Cloud

  “My Thai Diary” Facebook FanpageEthnicityFacebook FanpageIdentityinterracial marriageJapanese People’s Perspective towards Thailand and ThaisNorthern KhmerRepresentation of Thai PeopleSudarat KeyuraphanThai Female Politicianthreatกลวิธีทางภาษากัมพูชากาพย์เห่เรือการต่อสู้ของขบวนการแรงงานในอุษาคเนย์การแต่งงานข้ามเชื้อชาติการเปลี่ยนผ่านการอ่านตีความและการอ่านเชิงวิจารณ์คนพลัดถิ่นความรักชาติความสัมพันธ์ทางอำนาจคำทำนายโบราณเครือข่ายชนชั้นนำโครงสร้างอำนาจชนชั้นนำชนชั้นนำในกัมพูชาชนชั้นนำใหม่ชาวเขมรถิ่นไทยทฤษฎีอัตลักษณ์และทฤษฎีการผสมผสานทางวัฒนธรรมไทยนักการเมืองหญิงของไทยนิทานเขมรถิ่นไทยนิพานวังน่าปัจจัยที่ท้าทายอำนาจของชนชั้นนำในกัมพูชาผู้หญิงเขมรถิ่นไทยฝรั่งพงศาวดารเขมรพระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตรพิธีเข้าร่มพิธีแต่งงานเพลงเขมรถิ่นไทยเฟซบุ๊กแฟนเพจ Linguistic Strategiesเฟซบุ๊กแฟนเพจ “บันทึกภาษาไทยของผม” Representation of Thailandภาพตัวแทนคนไทยภาพตัวแทนประเทศไทยภาษาและวรรณกรรมเขมรภาษาและวรรณกรรมเขมรถิ่นไทยภาษาและวรรณกรรมไทยมาเลเซียมุมมองของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อไทยเมียนมารัชกาลที่ 6แรงงานแรงงานชาวกัมพูชาลาววรรณกรรมเกี่ยวกับคนพลัดถิ่นเวียดนามสตรีครบลักษณ์สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์เสรีนิยมใหม่อัตลักษณ์อำนาจของชนชั้นนำในกัมพูชาอำนาจนิยมอินโดนีเซียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  Interest

  การอ่านตีความและการอ่านเชิงวิจารณ์, ภาษาและวรรณกรรมเขมรถิ่นไทย, ภาษาและวรรณกรรมไทย, ภาษาและวรรณกรรมเขมร, ทฤษฎีอัตลักษณ์และทฤษฎีการผสมผสานทางวัฒนธรรม

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)