แนวโน้มผลงานของอภิชา

Journal

บทความของอภิชา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาประวัติศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2018 inนางสาวอภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์, อาจารย์, "ชาตินิยมชาวจีนมลายา: การเคลื่อนไหวในดินแดนอพยพและความผูกพันกับมาตุภูมิกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงสมัยการได้รับเอกราชของสหพันธรัฐมลายา ค.ศ. 1957", วารสารประวัติศาสตร์ (Journal of History), ปีที่ 43, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2018 - กรกฎาคม 2019, หน้า 18-30
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=610110]