แนวโน้มผลงานของจตุพล

Journal

บทความของจตุพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

Publish Year National Journal 2
2011 inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์, inนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจตุพล อังศุเวช, อาจารย์, inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, inนางสาวพุดตาน จันทรางกูร, อาจารย์, "โลกทัศน์ลาวโซ่งในบริบทใหม่: ที่ว่างที่แปรเปลี่ยน ประเพณีที่เลือนหาย", วารสารหน้าจั่ว ฉบับว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย (ทบทวนประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์), ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, กันยายน 2011 - สิงหาคม 2012, หน้า 259-274
2011 inนายจตุพล อังศุเวช, อาจารย์, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์, inนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, inนางสาวพุดตาน จันทรางกูร, อาจารย์, exรศ.ดร.วีระ อินพันทัง, exอ.ดร.เกรียนไกร เกิดศิริ, "การปรับตัวของการใช้ที่ว่างภายในเรือนพื้นถิ่นไท-ลาว", หน้าจัว ว่าด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, กันยายน 2011 - สิงหาคม 2012, หน้า 277-293

Conference

การนำเสนอบทความของจตุพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

Publish Year National Conference 2
2016 inดร.อรช กระแสอินทร์, อาจารย์, inนายจตุพล อังศุเวช, อาจารย์, inนายประวุฒิ แย้มยลงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทางผานเอื้อเฟื้อ: ข้อเสนอเพื่อเพิ่มแรงจูงใจเพื่อให้อาคารเป็นทางสัญจรสาธารณะสำหรับจักรยาน", The 4th Thailand Bike and Walk Forum: Bike & Walk for ALL, 25 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจตุพล อังศุเวช, อาจารย์, exสุภางค์กร พนมฤทธิ์, "การจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่ภาคกลาง", การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ: การจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น - สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัย 4 ภาค, 21 สิงหาคม 2014, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510299]