Person Image

  Education

  • ศ.บ.(สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
  • สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Tropical Architecture ), Pratt Institute of New York , สหรัฐอเมริกา
  • สถ.ด.(สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  AdaptationAgricultureArogayasalsAssimilationConstruction MaterialCultural transmissionEnvironmental BurdenFolk Cultural LandscapeHobby FarmingLao SongLao ViangLocal ContentNon-farmerPart-time FarmingResidential DesignSettlement ContextSite GeographySpaceSrung-Ku ceremonySufficiency EconomyTraditionusage patternsVernacular houseกระด้งกระบวนการพิธีกรรมกระหล่อห้องกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวกะเหรี่ยงการจัดการพื้นที่การจัดการองค์ความรู้การเชื่อมต่อสัญจรการเชื่อมต้อสัญจรการใช้พื้นที่การปรับตัวการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการแปรเปลี่ยนการพัฒนาชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การศึกษาแบบองค์รวมการสืบค้นแบบออนไลท์การอนุรักษ์การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมการอยู่อาศัยการอ่านขวัญความงามความดั้งเดิมความต่างความเป็นอื่นความเปลี่ยนแปลงความแปรเปลี่ยนความหมายสำคัญความเหมือนเครื่องจักสานไม้ไผ่โครงสร้างโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมโคเฮ้าส์ซิ่งจักรวาลวิทยาจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสุรินทร์เจดีย์ชาติพันธุ์ไท-ลาวชาวพวนเชียงขวางชุมชนทะเลน้อย ชุมชนศรีโคตรบูรณ์อโศกชุมชนสะเทินน้ำสะเทินบกชุมชนหัตถกรรมเชียงตุงเชียงใหม่โซ่งต้นไม้แห่งความรู้ต้นไม้แห่งชีวิตตรังต่างชาติตาแหลวตำบลไร่หลักทองตึกแถวไตทับเที่ยงที่ว่างที่ว่างภายในไทเขินไทเชียงคานไทดำไทลาวไท-ลาวพื้นที่อยู่อาศัยเรือนพื้นถิ่นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสปป.ลาวสภาพแวดล้อมสมัยใหม่สัมพัทธภาพสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสืบสานวัฒนธรรมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หมู่บ้านหัตถกรรมจักสาน

  Interest

  สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, ภูมิทัศน์พื้นถิ่น

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก