แนวโน้มผลงานของวรรณชลีย์

Conference

การนำเสนอบทความของวรรณชลีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Publish Year International Conference 1
2008 inนางสาววรรณชลีย์ เกียรตินิยมศักดิ์, อาจารย์, "ทิศทางการปลูกข้าวในไทย: จากเกษตรกรรมสมัยใหม่สู่เกษตรกรรมยั่งยืน ", The 10th International Asian Folklore Society Scholarship Conference, 11 ตุลาคม 2008, อาคิตะ ญี่ปุ่น
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510159]