Person Image

  Education

  • บช.บ. (บัญชีบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2539
  • วท.ม.(ระบบสารสนเทศทางการบัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • Ph.D., University of Portsmouth, United Kingdom, 2556

  แนวโน้มผลงานของจารุภา

  Conference

  การนำเสนอบทความของจารุภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะบริหารธุรกิจ และในภาควิชาบัญชี

  Publish Year International Conference 1
  2018 exทรัพย์สกุล ศิริ, inดร.พรเทพ รัตนตรัยภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมการขายและการจัดจำหน่าย ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัทกรณีศึกษา", Proceeding of 2nd International Management Conference (IMC-2018), 7 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 7
  2023 exวัลภา ตั้งจิตต์มงคล, inดร.คมกฤษณ์ สิงห์ใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนการซ่อมเรือบรรทุกสินค้า กรณีศึกษาอู่ซ่อมเรือขนาดกลาง", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11 และในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2023 exจุติมา ตั้งเจริญดี, inนางสาวสุภาวินี จีวะสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์, "การพัฒนารายงานข้อมูลทางบัญชีด้วย Dashboard เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของบริษัท ABC จำกัด", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2023 exเขมจิรา วัชรอุดมพร, inนางสาวจารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์, inนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามการดําเนินงานขนส่งสินค้า : กรณีศึกษา บริษัท ขนส่ง AAA จํากัด", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2022 exรุ่งทิวา กลิ่นดอกไม้, inดร.ลัพธ์พร สวราชย์, อาจารย์, inนางสาวจารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้ Robotic Process Automation (RPA) ในกระบวนการทํางานด้านบัญชี: กรณีศึกษาธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6, 9 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2022 exสุภัทรา วงค์ชารี, inนางสาวจารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์, inดร.ลัพธ์พร สวราชย์, อาจารย์, "การนำเครื่องมือ DATA VISUALIZATION เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพสำหรับการบริหารจัดการลูกค้า : กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีคุณภาพแห่งหนึ่งในประเทศไทย", การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9 , 1 ตุลาคม 2022, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2020 inนางสาวจารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, exณัฐพงศ์ ศรีภา, exธีธัช กรณ์ถาวรวงศ์, exพีระชัย เขมะลักษณ์, exศุภณัฐ จินดากุล, "การพัฒนาเครื่องมือที่่ช่วยการเรียนรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กรณีศึกษาฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า", การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี, 24 - 25 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exน.ส.จารุวรรณ พรหมสุวรรณ, exน.ส.กนกกาญจน์ บุญเปี่ยม, exน.ส.นันทิกานต์ มานะวานิช, exน.ส.สุธิดา สันติวิไลพร, inนางสาวจารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์, "คุณสมบัติของบุคลากรด้านการสอบบัญชีที่สำนักงานสอบบัญชีพึงประสงค์", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4, 14 - 15 พฤษภาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490034]