Conference

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมการขายและการจัดจำหน่าย ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัทกรณีศึกษา
Conference
Proceeding of 2nd International Management Conference (IMC-2018)
Class
นานาชาติ
Date
7 กรกฎาคม 2018
Location
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-