Person Image

  Education

  • บช.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2539
  • บธ.บ.(การเงินการธนาคาร), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย
  • บช.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2543
  • บัญชีดุษฎีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2558

  แนวโน้มผลงานของฉัตรมงคล

  Journal

  บทความของฉัตรมงคล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะบริหารธุรกิจ และในภาควิชาบัญชี

  บทความแต่ละ Quartile ของฉัตรมงคล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะบริหารธุรกิจ และในภาควิชาบัญชี

  บทความแต่ละ TCI Group ของฉัตรมงคล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะบริหารธุรกิจ และในภาควิชาบัญชี

  Publish Year International Journal 1
  2022 inดร.คมกฤษณ์ สิงห์ใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "The implementation of environmental practices in small businesses operating in a green university", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 991-998

  Conference

  การนำเสนอบทความของฉัตรมงคล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะบริหารธุรกิจ และในภาควิชาบัญชี

  Publish Year International Conference 1
  2018 inนางสาวสุภาวินี จีวะสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, inนางสาวอุษา วงศ์สอนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภัยธรรมชาติกระทบต่อคุณภาพกำไรหรือไม่", EBES conference, 25 พฤษภาคม 2018, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  Publish Year National Conference 13
  2023 exตุลารัตน์ จันทร์สว่าง , inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "อิทธิพลของสัดส่วนการถือหุ้นที่มีต่อผลการดำเนินงานในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ สายสังคมศาสตร์, 30 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2022 exเกศมณี ทับแสงสี, inดร.คมกฤษณ์ สิงห์ใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "แนวปฏิบัติทางการบัญชีบริหารกับการดำเนินธุรกิจในวิกฤติโคโรน่าไวรัส-19 ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10, 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
  2021 exทวีเกียรติ องศารา, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5, 8 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 exวิลาวรรณ ขันสาคร, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "โอกาสในการลงทุนกับแนวโน้มในการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ: คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายไตรมาสในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5, 8 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 inนางสาวจารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, exณัฐพงศ์ ศรีภา, exธีธัช กรณ์ถาวรวงศ์, exพีระชัย เขมะลักษณ์, exศุภณัฐ จินดากุล, "การพัฒนาเครื่องมือที่่ช่วยการเรียนรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กรณีศึกษาฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า", การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี, 24 - 25 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exอ.ดร.ศิรัตน์ สนชัย, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "อิทธิพลของวาระการดำรงตำแหน่งของผบู้ริหารระดับสูงมีต่อคุณภาพกำไร", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 (5+BAs National Conference 2020) , 9 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exณัฐทิณี สุขเกษม, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ Accounting Research Forum , 29 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exวิชุดา สมงาม, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "การตกแต่งกำไรและรายการระหว่างกันของธุรกิจที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัว: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7, 24 พฤศจิกายน 2017, นนทบุรี ประเทศไทย
  2017 exนันทนา วงศ์ชุติโรจน์, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการตัดสินใจเลือกนำเสนองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)", การประชุมวิชาการระดับชาติ Accounting Research Forum , 29 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exศิลป์วจี สุขสงวน, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการออกหุ้นปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ Accounting Research Forum , 29 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exนางสาววลัยพร เกษตรสุวรรณ, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อลดหย่อนภาษีตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ”", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exนายที่รัก เรืองศิริไพศาล, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ทุนทางปัญญากับโอกาสในการลงทุน หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5, 28 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exกัลยรัตน์ รอดเรือง , ex ปิยวรรณ จุณรัตน์ , exวรพรรณ นิลละออง, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4, 15 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480299]