Person Image

  Education

  • บช.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2539
  • บธ.บ.(การเงินการธนาคาร), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย
  • บช.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2543
  • บัญชีดุษฎีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2558

  แนวโน้มผลงานของฉัตรมงคล

  Conference

  การนำเสนอบทความของฉัตรมงคล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะบริหารธุรกิจ บางเขน และในภาควิชาบัญชี

  Publish Year International Conference 1
  2018 inนางสาวสุภาวินี จีวะสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, inนางสาวอุษา วงศ์สอนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภัยธรรมชาติกระทบต่อคุณภาพกำไรหรือไม่", EBES conference, 25 พฤษภาคม 2018, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  Publish Year National Conference 11
  2021 exวิลาวรรณ ขันสาคร, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "โอกาสในการลงทุนกับแนวโน้มในการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ: คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายไตรมาสในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5, 8 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 exทวีเกียรติ องศารา, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5, 8 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exอ.ดร.ศิรัตน์ สนชัย, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "อิทธิพลของวาระการดำรงตำแหน่งของผบู้ริหารระดับสูงมีต่อคุณภาพกำไร", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 (5+BAs National Conference 2020) , 9 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 inนางสาวจารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, exณัฐพงศ์ ศรีภา, exธีธัช กรณ์ถาวรวงศ์, exพีระชัย เขมะลักษณ์, exศุภณัฐ จินดากุล, "การพัฒนาเครื่องมือที่่ช่วยการเรียนรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กรณีศึกษาฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า", การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี, 24 - 25 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exนางสาววลัยพร เกษตรสุวรรณ, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อลดหย่อนภาษีตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ”", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exนายที่รัก เรืองศิริไพศาล, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ทุนทางปัญญากับโอกาสในการลงทุน หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5, 28 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exศิลป์วจี สุขสงวน, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการออกหุ้นปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ Accounting Research Forum , 29 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exนันทนา วงศ์ชุติโรจน์, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการตัดสินใจเลือกนำเสนองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)", การประชุมวิชาการระดับชาติ Accounting Research Forum , 29 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exณัฐทิณี สุขเกษม, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ Accounting Research Forum , 29 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exวิชุดา สมงาม, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "การตกแต่งกำไรและรายการระหว่างกันของธุรกิจที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัว: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7, 24 พฤศจิกายน 2017, นนทบุรี ประเทศไทย
  2016 exกัลยรัตน์ รอดเรือง , ex ปิยวรรณ จุณรัตน์ , exวรพรรณ นิลละออง, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4, 15 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480299]