Conference

Article
การตกแต่งกำไรและรายการระหว่างกันของธุรกิจที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัว: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
24 พฤศจิกายน 2017
Location
นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-