แนวโน้มผลงานของพรศิริ

Journal

บทความของพรศิริ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Publish Year International Journal 3
2021 exพงศ์ภัค ภิญโญบูรณ์, exศรายุทธ กาญจนธารายนตร์, inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, "Validity and Reliability of the Thai Version of International Consultation on Incontinence Questionnaire-Male Lower Urinary Tract Symptoms-Long Form (ICIQ-MLUTS-LF)", Journal of the Medical Association of Thailand, ปีที่ 104, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 359-363
2018 inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, "Analysis of moves, rhetorical patterns and linguistic features inNew Scientist articles", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 236-243
2006 inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, "Schema Development Process of an EFL Reader in a US University: A Case Study", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 331-338
Publish Year National Journal 1
2006 inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, "Medical English Learning Activity through MaxLearn Webboard : Pain or Gain?", Kasetsart Journal Soc. Sci., ปีที่ 26, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 1-9

Conference

การนำเสนอบทความของพรศิริ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Publish Year National Conference 3
2020 exพิริยา อารีรัตน์, inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอรรถฐานวิเคราะห์: กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวช", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exสุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์, inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, exอารีรัตน์ ปิ่นทอง, exศจี สุวรรณศรี, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "Using information technology to develop Thai silk known in worldwide", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการพัฒนากรอบเนื้อหาของเรื่องที่อ่านของผู้อ่านบทความภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งกำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา: กรณีศึกษา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480022]