แนวโน้มผลงานของจำลอง

Conference

การนำเสนอบทความของจำลอง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในสถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)

Publish Year National Conference 1
2003 inนายลิขิต ชูชิต, inนายจำลอง โตอ่อน, inนายเฉลิมชัย อยู่สำราญ, "การเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี ในช่วงปี 2544-2545 ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรกศาสตร์ , 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=470019]