Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี ในช่วงปี 2544-2545
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรกศาสตร์
Class
ชาติ
Date
3 - 7 กุมภาพันธ์ 2003
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบการเกิดปรากกการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. (โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง),1 ต.ค. 2004 - 30 ก.ย. 2006