แนวโน้มผลงานของวิจัย

Journal

บทความของวิจัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาโรคพืช

Publish Year International Journal 1
2006 inนายธรรมศักดิ์ สมมาตย์, ศาสตราจารย์, inนายวิจัย รักวิทยาศาสตร์, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exKassa Bekepe, exLemaga Berga, "Crude Garlic Extract Effect on the Growth of Mycelia, Germination of Zoospores and Sporangia and Time of Application on the Infection of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary of Potato under Controlled Conditions in Ethiopia", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 729-737
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240047]