ผลงานฝ่ายค้นคว้าและวิจัย ปี 2009

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของฝ่ายค้นคว้าและวิจัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายค้นคว้าและวิจัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในฝ่ายค้นคว้าและวิจัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายค้นคว้าและวิจัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในฝ่ายค้นคว้าและวิจัย ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Year:

<< 200920052003 >>
Publish Year International Journal 1
2009 exSupriyasilp, T, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, inนายประชา บุญญสิริกูล, "Hydropower development priority using MCDM method", ENERGY POLICY, ปีที่ 37, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2009, หน้า 1866-1875

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายค้นคว้าและวิจัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20042003 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=03]