Person Image

  Education

  • อ.บ.(ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2522
  • อ.ม. (ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2525
  • M.A. (Comparative Literature), University of Washington , สหรัฐอเมริกา, 2531
  • อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสรณัฐ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสรณัฐ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 9
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01376511 ชื่อวิชา Literary Theories,10 ส.ค. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01999034 ชื่อวิชา Art Perception,1 ก.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 373444 ชื่อวิชา Comparative Study of Short Stories,7 ก.ค. 2008 - 21 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01376511 ชื่อวิชา Literary Theories,29 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01376511 ชื่อวิชา Literary Theories,1 ก.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01999034 ชื่อวิชา Art Perception,3 ส.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 376321 ชื่อวิชา Modern Literary Works,4 ก.ย. 2007 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01999034 ชื่อวิชา Art Perception,6 ก.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 376321 ชื่อวิชา Modern Literary Works,4 ก.ย. 2007 - 20 ก.ย. 2007