Person Image

  Education

  • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอภิชาติ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอภิชาติ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02190695 ชื่อวิชา Qualitative Research in Organ. and Commu.,4 ม.ค. 2016 - 25 พ.ค. 2016