แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของธนัตพร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของธนัตพร 4 ปีล่าสุด

Year Academic 4
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46,29 ม.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2008
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Anatomy Association of Thailand ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Structure of the Small Intestine in Piglet Infected with Porcine Epidemic Diarrhea Virus,24 มิ.ย. 2015 - 26 มิ.ย. 2015
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วารสารเกษตรศาสตร์ Kasetsart Journal Natural Science vol. 42 no. 5 p. 76-82,27 ก.พ. 2009 - 23 ก.พ. 2010
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Chiang Mai Veterinary Journal ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The comparison of villous damage at different ages of piglets infected with porcine epidemic diarrhea virus,3 ม.ค. 2018 - 1 พ.ค. 2018