แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพงศธร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพงศธร 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207512 ชื่อวิชา Advanced Hydrology in Irrigation Engineering,2 พ.ย. 2010 - 3 พ.ย. 2011