แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพิมล

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพิมล 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 ต.ค. 2008 - 29 ธ.ค. 2008