Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527
  • M.Eng.(Civil Engineering), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2530
  • D.Eng.(Civil Engneering), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2533

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศุภกิจ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศุภกิจ 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 8
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203559 ชื่อวิชา Soil Improvement,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรม แหล่งทุน :คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217583 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,24 ก.ค. 2011 - 24 ก.ค. 2011
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217523 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,25 ส.ค. 2019 - 1 ก.ย. 2019
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213432 ชื่อวิชา Ceramics Processing,7 มิ.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213432 ชื่อวิชา Ceramics Processing,7 มิ.ย. 2010 - 27 ธ.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213231 ชื่อวิชา Introduction to Ceramics,15 พ.ย. 2010 - 25 ก.พ. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213432 ชื่อวิชา Ceramics Processing,1 พ.ย. 2010 - 18 มึ.ค. 2011