Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2523
  • M.S. (Agriculture), (Natural Products Chemistry), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2534
  • Docter of Agricultural Science (Natural Product Chemistry), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2546

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุรัตน์วดี

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุรัตน์วดี 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 26
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาสารสกัดสีจากกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) แหล่งทุน :บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ,1 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มงานวิจัยด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การขยายพันธุ์พืชปริมาณมากโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ,24 ก.ค. 2009 - 24 ก.ค. 2009
  1999 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999
  2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาวิจัยการใช้สมุนไพรและการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม,25 ม.ค. 2002 - 25 ม.ค. 2002
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวิจัยและประสบการณ์ การใช้สมุนไพรในทางสัตวแพทย์ในการประชุมวิชาการ ,25 พ.ค. 2006 - 25 พ.ค. 2006
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Acaricidal and virucidal activities of plant crude-extracts,25 พ.ค. 2008 - 27 พ.ค. 2008
  1999 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโคและการบริการปราบ ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999
  2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาวิจัยการใช้สมุนไพรและการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม ,25 ม.ค. 2002 - 25 ม.ค. 2002
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวิจัยและประสบการณ์ การใช้สมุนไพรในทางสัตวแพทย์,25 พ.ค. 2006 - 25 พ.ค. 2006
  1999 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโคและการบริการปราบ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999
  2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 3 ,25 ม.ค. 2002 - 25 ม.ค. 2002
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ทางด้านสัตวแพทย์ ,10 ม.ค. 2005 - 10 ม.ค. 2005
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการ การบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 12 ,25 พ.ค. 2006 - 25 พ.ค. 2006
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้สมุนไพรในสัตว์เลี้ยง,11 มิ.ย. 2008 - 11 มิ.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Acaricidal and virucidal activities of plant crude-extracts,25 พ.ค. 2008 - 27 พ.ค. 2008
  1999 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999
  2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาวิจัยการใช้สมุนไพรและการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม,25 ม.ค. 2002 - 25 ม.ค. 2002
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวิจัยและประสบการณ์ การใช้สมุนไพรในทางสัตวแพทย์,25 พ.ค. 2006 - 25 พ.ค. 2006
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Acaricidal and virucidal activities of plant crude-extracts,25 พ.ค. 2008 - 27 พ.ค. 2008
  1999 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999
  2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาวิจัยการใช้สมุนไพรและการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม ,25 ม.ค. 2002 - 25 ม.ค. 2002
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวิจัยและประสบการณ์ การใช้สมุนไพรในทางสัตวแพทย์ในการประชุมวิชาการ การบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ,25 พ.ค. 2006 - 25 พ.ค. 2006
  2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาสารธรรมชาติเพื่อฆ่าเห็บ หมัด เหา ของสัตว์เลี้ยง ในเชิงการค้า แหล่งทุน :ทุนวิจัยจากศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภาครัฐร่วมเอกชน 2544-2547,1 ต.ค. 2002 - 30 ก.ย. 2004
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาสมุนไพรกำจัดเห็บหมัดเหา แหล่งทุน :โครงการพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์,27 ก.พ. 2007 - 26 ก.พ. 2008
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738472 ชื่อวิชา Instrument for Biological Science,3 มี.ค. 2017 - 14 ม.ค. 2022
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738472 ชื่อวิชา Instrument in Biological Science,17 ม.ค. 2020 - 14 ม.ค. 2022

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของสุรัตน์วดี 1 ปีล่าสุด

  Year Public 4
  1999 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ฝึกอบรมเกษตรกรและผู้ว่างงาน โครงการการสร้างอาชีพใหม่ให้ผู้ว่างงาน เรื่อง การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 40 ตำบล ใน 15 จังหวัดภาคกลางและภาคอีสาน (2,066 คน) และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม 9 แห่ง (1.011 คน) ตั้งแต่ 5 มิ.ย. – 17 ก.ย.2542 โดยบรรยายด้วย สไลด์มัลติมีเดีย 2 ชม. สาธิต 1 ชม. 48 ครั้ง ได้ 3,032 คน 50 ครั้ง,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999
  1999 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ฝึกอบรมเกษตรกรและผู้ว่างงาน โครงการการสร้างอาชีพใหม่ให้ผู้ว่างงาน เรื่อง การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 40 ตำบล ใน 15 จังหวัดภาคกลางและภาคอีสาน (2,066 คน) และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม 9 แห่ง (1.011 คน) ตั้งแต่ 5 มิ.ย. – 17 ก.ย.2542 โดยบรรยายด้วย สไลด์มัลติมีเดีย 2 ชม. สาธิต 1 ชม. 48 ครั้ง ได้ 3,032 คน 50 ครั้ง ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999
  1999 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ฝึกอบรมเกษตรกรและผู้ว่างงาน โครงการการสร้างอาชีพใหม่ให้ผู้ว่างงาน เรื่อง การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 40 ตำบล ใน 15 จังหวัดภาคกลางและภาคอีสาน (2,066 คน) และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม 9 แห่ง (1.011 คน) ตั้งแต่ 5 มิ.ย. – 17 ก.ย.2542 โดยบรรยายด้วย สไลด์มัลติมีเดีย 2 ชม. สาธิต 1 ชม. 48 ครั้ง ได้ 3,032 คน 50 ครั้ง,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999
  1999 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ฝึกอบรมเกษตรกรและผู้ว่างงาน โครงการการสร้างอาชีพใหม่ให้ผู้ว่างงาน เรื่อง การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 40 ตำบล ใน 15 จังหวัดภาคกลางและภาคอีสาน (2,066 คน) และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม 9 แห่ง (1.011 คน) ตั้งแต่ 5 มิ.ย. – 17 ก.ย.2542 โดยบรรยายด้วย สไลด์มัลติมีเดีย 2 ชม. สาธิต 1 ชม. 48 ครั้ง ได้ 3,032 คน 50 ครั้ง ในโครงการบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ (บสศ. 34) ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของสุรัตน์วดี 2 ปีล่าสุด

  Year Commercial 3
  2003 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง การใช้ประโยชน์ :ผลิตเครื่องกลั่นจำหน่ายภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการเรื่องการผลิตเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก,1 พ.ค. 2003 - 31 ธ.ค. 2009
  2003 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กำแพงแสน และบริษัทบางกอกตลาดข้าวไทย การใช้ประโยชน์ :ผลิตภัณฑ์ข้าวแคทรอท ผลิตภัณฑ์ข้าวเคลือบสมุนไพร bherb,25 มี.ค. 2003 - 31 ธ.ค. 2009
  2006 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร การใช้ประโยชน์ :ในการเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์จำนวนมากรองรับการผลิตเป็นการค้าต่อไปในอนาคต,25 ม.ค. 2006 - 6 ก.พ. 2006