Petty Patent

Article
สูตรผลิตภัณฑ์แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพาราและกรรมวิธีการผลิตแผ่นใยซีเมนต์ดังกล่าว
Proprietor
นายทรงกลด จารุสมบัติ และคณะ
License ID
5602
Class
ชาติ
Grant Date
2 กันยายน 2010
Related Link
-