การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกยางพารา การผลิตน้ำยางพาราและการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2014 exนายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exDr.Salim Hiziroglu, exนางสาวปิยะวดี บัวจงกล, "Properties of Sandwich - Type Particleboard Panels Made from Rubberwood and Eastern Redcedar", Forest Products Journal, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1/2, มกราคม 2014, หน้า 72-76
Publish Year International Conference 1
2013 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exDr.Nadir Ayrilmis, exนายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, exนางสาวปิยะวดี บัวจงกล, "Effects of thermal treatment of rubberwood fibers on physical and mechanical properties of medium density fiberboard", The International Symposium on Recent Advances of Ligno Bioresources Utilization, 30 - 31 สิงหาคม 2013, สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2011 exนายเอกพงศ์ เพชรอาวุธ, inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาหาปริมาณสมมูลกรดบอริกที่เหมาะสมในการป้องกันไม้ยางพาราจากการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2010 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, inนายอำไพ เปี่ยมอรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวรกิจ สุนทรบุระ, exนายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, exนางสาวปิยะวดี บัวจงกล, "สูตรผลิตภัณฑ์แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพาราและกรรมวิธีการผลิตแผ่นใยซีเมนต์ดังกล่าว", นายทรงกลด จารุสมบัติ และคณะ, 2010