แน้วโน้มรางวัลของศรัณย์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2015 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"เกียรติบัตรการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน พ.ศ. 2558", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Jun 30 2015
2018 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย", เกษตรศาตร์และชีววิทยา, มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย, Mar 9 2018

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2017 inดร.เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์, อาจารย์,inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exฐาปกรณ์ ชุมพล,"ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค", Gold Award ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1, , มหาวิทยาลัยแม่โจ้, Aug 18 2017
2019 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนายฐาปกรณ์ ชุมพล,"ผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้วไทยเสริมโปรไบโอติค", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 (รางวัลประกาศเกียรติคุณ), เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2019