แน้วโน้มรางวัลของปรวี

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2012 inดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์,inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์,exจันทิมา พัดสำฤทธิผล,"โปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์สำหรับการคำนวณดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ", ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, Oct 22 2012
2012 inดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์,inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์,exกมลชนก ทูลบุญลินทร์,"โปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์สําหรับคํานวณดัชนีการกระจายด้วยวิธี Nearest Neighbor", ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, Oct 22 2012