แน้วโน้มรางวัลของนภาพร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2010 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2553", , สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2010
2013 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556", , สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2013

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2012 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์,exS. Tia,"A Study of Integrating Renewable Energy in Smart Grid System", Best Paper Award, Energy, Kyoto University, Japan, Dec 8 2012