แน้วโน้มรางวัลของนำดี

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2006 inนายนำดี แซ่เฮง,inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์,exศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ,exนางสาวอภิรดี เทียมบุญเลิศ,exนางสาวอรอุมา แย้มบางยาง,exนางสาวนุชนาฎ ถาวรสุข,exนางสาวจิตติมา ทองมี,exนางสาวกวีตา เบดี,exนางสาวปิรยา ภักดีวิโรจน์,exนางสาวปิติรัตน์ บุญสุข,exนางสาวสลิล ชุตินิมิตกุล,exนายสัญชัย พยุงภร,exนางสาวกนกกาญจน์ บาระมีชัย,exนายทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์,exนายกมล สุวรรณการ,exนางสาววรดี ลือชาชัยวงศ์,exนางสาวศรัณย์ธร สุนันท์ชัยการ,exรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.คณิศักดิ์ อรวีรกุล,exสัตวแพทย์หญิง จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ,exรองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สันนิภา สุรทัตต์,exผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อลงกร อมรศิลป์,exรองศาสตรจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช,exนายสัตวแพท์ รชฎ ตันติเลิศเจริญ,exสัตวแพทย์หญิง นารีรัตน์ วิเศษกุล,exนายปิยะ วงศ์ญาณิน,exสัตวแพทย์หญิง นวลองค์ ปริโยธร,exนายสัตวแพทย์ ศุภสวัสดิ์ บูรณเวช,exสัตวแพทย์หญิง สุมิตรา วัฒโนคร,exสัตวแพทย์หญิง ดร.ฉันทนี บูรณไทย,exสัตวแพทย์หญิง ดร.อรุณี ชัยสิงห์,exสัตวแพทย์หญิง วารสนา ภุญโญชนป์,exสัตวแพทย์หญิง ดร.สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคีน,exสัตวแพทย์หญิง สิจิภา ปาจริยานนท์,exสัตวแพทย์หญิง บัณฑิต นวลศรีฉาย,exนายสัตวแพทย์ รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์,exสัตวแพทย์หญิง นริน อารยา,exรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร,exนางสาวจิตติมนต์ เขียนดวงจันทร์,inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์,inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์,inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์,"ไข้หวัดนกในประเทศไทย", รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2549 รางวัลดีเยี่ยม, วิทยาศาสตร์การแพทย์, สำนักงานคณะกรมการวิจัยแห่งชาติ, Oct 27 2006