รางวัลสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2017

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201720122010 >>
Publish Year Conference Award 1
2017 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"A Cascade Quadruple FlyBoost for High Voltage Appications.", The Excellent Oral presentation for 2017: The 7th International Workshop on Computer Science and Engineering WCSE 2017., Power Electronics, Science and Engineering Institute: SCIEI, Jun 27 2017