รางวัลสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2012

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201720122010 >>
Publish Year Conference Award 1
2012 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์,"A Study of Integrating Renewable Energy in Smart Grid System", Best Paper Award, Energy, Kyoto University, Japan, Dec 8 2012