รางวัลภาควิชาโรคพืช ปี 2020

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลภาควิชาโรคพืช

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2020 inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์,inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์,"เชื้อราควบคุมผักตบชวา", รางวัล Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด