รางวัลภาควิชาโรคพืช ปี 2019

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาโรคพืช

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2019 inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์,inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์,"การเพาะเลี้ยงเห็ดกระถินพิมานเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ", นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 (รางวัลเหรียญเงิน), , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Apr 9 2019

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด