Award

Article
การศึกษาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดติดตั้งวาล์วกันกลับในตู้อบกล้วย
Award
รองชนะเลิศอันดับสองประเภทการนำไปใช้ประโยชน์ ภาคโปสเตอร์
Branch
-
Doner
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
Class
ชาติ
Received
28 มกราคม 2011
Related Link
-