Award

Article
การใช้ตัวแปรช่วยในการประมาณค่าเฉลี่ยสำหรับข้อมูลระยะยาวที่มีการสูญหาย
Award
บทความวิจัยที่ได้เสนอในการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ได้เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสากล ภายในระยะเวลา 1 ปี
Branch
สถิติ
Doner
เครือข่ายวิจัยสถิติศาสตร์
Class
ชาติ
Received
21 พฤษภาคม 2009
Related Link
-